Sytostaattien steriiliä valmistusta koskevat viranomaisvaatimukset

Tehokkaiden ja mahdollisesti vaarallisten aineiden steriiliin valmistukseen kuuluu erityisvastuu sekä itse tuotteesta että sen kanssa kosketuksiin joutuvasta henkilöstöstä, sillä kontaminaatioita ei saa päästä tapahtumaan.

Major European Guidelines and Regulations

QuapoS 5:
Quality Standards for the Oncology Pharmacy Service.

Eudralex Volume 4:
EU Guidelines to Good Manufacturing Practice Medicinal Products for Human and Veterinary Use, Annex 1: Manufacture of Sterile Medicinal Products November 2008 (rev.)

PIC/S Guide PE 010-4:
Guide to good practices for the preparation of medicinal products in healthcare establishments. March 2014.

ISOOP:
Standards of Practice. Safe Handling of Cytotoxics.  Journal  of Oncology Pharmacy Practise, Vol.: 13 Suppl, 2007

Lääkeaineiden, potilaiden ja työntekijöiden turvallisuus on steriilin tuotantoprosessin tärkein osa ja syy tiukkoihin, yksityiskohtaisiin sääntöihin ja ohjeistuksiin.

Jotta ohjeistukset ja vaatimukset täyttyvät, koko tuotantoprosessin, siinä mukana olevan henkilöstön ja laadunvalvonnan on täytettävä tiukat ehdot.

Koska tässä esitteessä keskitytään sytostaattien valmistukseen, on syytä perehtyä tarkemmin myös sitä koskeviin vaatimuksiin, sillä ne määrittävät sekä tuotantoprosessin rakenteen että toteutuksen. Vaikka on tärkeää noudattaa tiukkoja viranomaisvaatimuksia, samalla on kuitenkin myös pyrittävä kehittämään uusia ohjeistuksia, jotka lisäävät steriilin tuotantoprosessin turvallisuutta entisestään. Aihe on kuitenkin haastava, eikä sitä voida käsitellä lyhyesti tässä yhteydessä. Tarkoituksena on enemmänkin tarjota tukea ja suuntaviivoja.

"Lääketieteelliset yritykset ovat vastuussa valmistamistaan lääkeaineista ja niiden käyttöä koskevista tiedoista. Aktiivisten aineosien ominaisuudet ja vaativat syöpähoidot nostavat käyttäjien odotuksia, jotka usein ovatkin lakien edellyttämiä vähimmäisvaatimuksia tiukemmat. Onkologian alueella toimivilta lääkevalmistajilta vaaditaan enemmän kuin useimmilta muilta lääkeaineiden valmistajilta." (Lähde: Quapo S51, 2013, luku 3.1.1, s. 4)

Steriiliä tuotantoa koskevat useimmissa Euroopan maissa erittäin tiukat viranomaisvaatimukset. Mitään yleisohjeita ei kuitenkaan ole olemassa, ainoastaan koko Euroopan unionia koskevia ohjeistuksia ja suosituksia.

Jokaisen steriiliyttä noudattavan valmistusyrityksen on varmistettava oman maansa viranomaisilta, että he noudattavat kaikkia lakeja ja viranomaissäädöksiä. Heidän on myös pysyttävä ajan tasalla oleellisista pakollisista menettelytavoista.

Yritysten on lisäksi hyvä olla tietoisia uusimmista hyväksytyistä kontaminaationhallintasuosituksista. Näiden toimien tarkoitus ei ole hankaloittaa työntekoa vaan tehdä steriilistä tuotannosta entistä turvallisempaa ja laadukkaampaa.

Teollisuusyrityksissä on steriilejä lääkeaineita käsiteltäessä noudatettava hyvien tuotantotapojen (GMP) liitteen 12 mukaisia menetelmiä koko Euroopan unionin alueella. Apteekkeja ei kuitenkaan luokitella teollisuusyrityksiksi, joten niitä hyvät tuotantotavat eivät samalla tavalla sido. Siksi sellaisissa maissa, joissa sytostaatteja valmistetaan enimmäkseen apteekeissa, on noudatettava joko maakohtaisia säännöksiä (esim. Saksa) tai yleisiä lääketeollisen toiminnan ohjeistuksia (Apothekenbetriebsordnung [ApBetrO3]) tai muita Euroopan neuvoston direktiivejä (esim. PICS4 ja QuapoS51). ApBetrO-sääntöä noudatetaan käytännössä liitteen 1 vähemmän vaativien osuuksien ohella. Tällaisessa tapauksessa A–C-tuotanto on riittävä A–B-tuotannon sijasta.

Lääkeaineiden valmistajat saattavat törmätä myös muihin steriilin tuotannon erikoissäädöksiin, -ohjeisiin ja -käytäntöihin, jotka ovat joko sitovia tai vain suositeltavia ja jotka saattavat vaihdella maasta toiseen sen mukaan, missä maassa ohjeistukset on luotu. Tällaisia ovat muun muassa useat EN-, ISO- ja DIN-standardit (esimerkiksi DIN EN ISO 9001, DIN1280, EN 420, EN 388, EN 374, EN 14644, EN 14698, EN 12599 ja EN 12980), henkilösuojaimia koskevat ohjeistukset (esim. 89/686/ETY), vaarallisia materiaaleja koskevat säännökset (GefStoffV) sekä vaarallisia aineita koskevat tekniset säännöt (TRGS).

Säännökset ja ohjeistukset koskevat lääketeollisuuden steriilin valmistuksen kaikkia vaiheita ja kattavat kaikki mahdolliset osa-alueet henkilöstöstä, tuotantotiloista, laitteistoista ja vaatetuksesta puhdistamiseen, sterilointiin, dokumentointiin, valvontaan ja laadunvarmistukseen.

Huolimatta siitä, onko kyse sitovista säädöksistä vai ainoastaan suosituksista, kaikissa alan julkaisuissa on yksi yhdistävä tekijä. Steriiliä tuotantoa varten ei anneta mitään selkeitä toimintatapoja, ainoastaan toimintakehykset, jotka tekevät tuloksista valvottuja ja määriteltyjä. Konkreettiset toimintatavat määräytyvät valmistusyrityksen kokemuksen perusteella.

Ei ole esimerkiksi määritelty, millaisia puhdistusaineita tai -materiaaleja on käytettävä, miten usein eri tuotantoalueet on puhdistettava tai miten usein tai millä tavalla henkilöstöä on koulutettava. Vastaavia esimerkkejä on paljon muitakin. Siksi jokaisella sytostaatteja valmistavalla yrityksellä on omat tapansa hoitaa puhdastilansa.

Jokainen tuotantoyritys luo omat puhdastilakäytäntönsä oman kokemuksensa ja asiantuntemuksensa pohjalta ja varmistaa siten toimivansa sovellettavien viranomaisvaatimusten mukaisesti. Tällaisen toiminnan tuloksena syntyvät tuotteet täyttävät säädösten laatukriteerit mutta ovat samalla turvallisia ja tehokkaita.

VWR on tämän alan asiantunteva yhteistyökumppani, jonka ammattilaiset osaavat löytää asiakkaan ehtoja parhaiten vastaavat turvalliset toimintatavat, jotka suojelevat tuotantoprosessin aikana sekä henkilöstöä että tuotteita.

HUOMAUTUS: Kaikki mainitut normit, säännökset ja muut tiedot saattavat muuttua.