Jätteiden käsittely

Jotta ympäristö, itse lääkeaine tai sytostaatteja käsittelevät ja kuljettavat henkilöt eivät altistuisi kontaminaatioille, tällaisten aineiden pakkaaminen, varastointi ja kuljetus on tehtävä äärimmäisen varovasti.

Kaikki säilytys- ja kuljetuspakkaukset on merkittävä selkeästi. Jos sytostaatteja kaikista varotoimista huolimatta pääsee valmistuksen tai kuljetuksen aikana läikkymään,
ainoastaan asianmukaisesti ohjeistettu henkilöstö voi imeyttää ja hävittää roiskuneet nesteet. Imeytyssettejä on oltava saatavilla kaikkialla, missä sytostaatteja säilytetään, kuljetetaan, käsitellään ja annetaan.

Kaikkea sytostaattien kanssa kosketuksissa ollutta materiaalia on pidettävä sytostaattisena jätteenä ja toksisuutensa takia vaarallisena jätteenä. Se on kerättävä erikoisastioihin, jotka voi sulkea ilmatiivisti täyttymisen jälkeen. Niiden osalta on lisäksi noudatettava kaikkia soveltuvia kansallisia ja alueellisia lakisääteisiä vaatimuksia ja vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia säännöksiä. Jätteiden hävittäminen on suunniteltava huolellisesti ja organisoitava niin, että henkilöstön ja kansalaisten terveys ja ympäristön puhtaus eivät vaarannu.

Vaarallisia aineita koskevia säännöksiä on noudatettava erityisesti sytotoksista jätettä kuljetettaessa.

Lisätietoja varastointia, kuljetusta ja jätteiden käsittelyä koskevista eurooppalaisista säädöksistä ja standardeista PIC/S-oppaassa sivulla 22
kohdassa 5.7, EU GMP -ohjeistuksen liitteessä 1, QuapoS 5 -ohjeistuksissa sivulla 10 ja kohdissa 4.1–4.3 sekä ISOPP-ohjeiden seuraavissa kohdissa: osa 2 (sytostaattien kuljetus), osa 14 (sytostaattien roiskuminen, ekstravasaatio ja muut tapahtumat), osa 15 (jätteen käsittely ja potilaan eritteet). Lisäksi on tarvittaessa sovellettava paikallisia säädöksiä.